ReadyPlanet.com
dot
dot

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
ราคาส่วนลดทันใจ


ตะแกรงกั้นจอยท์icon  
ตะแกรงกั้นจอยท์
รหัส : FM26
ยี่ห้อ : conmatmall
ราคาปกติ :  118.00 บาท      
รายละเอียดย่อ :
ประหยัดเวลา ใช้แทนไม้แบบได้เลย
รายละเอียดทั้งหมด :

 ตะแกรงกั้นรอยตอคอนกรีต ผลิตมาจากเหล็กชุบสังกะสี ใชสำหรับงานเทคอนกรีต

สามารถกั้นคอนกรีตในกรณีที่ตองการหยุดเทคอนกรีต เปนแบบหลอที่สามารถฝง

อยูในคอนกรีตแบบถาวร โดยไมจำเปนตองรื้อถอนออก เพื่อทำใหสวนเชื่อมตอของ

คอนกรีตไมเกิดการแตกแยกและยังชวยใหโครงสรางมีความแข็งแรง

ขนาด 0.45 cm x 2.50 m.


จำนวน      แผ่น


E-mail.info@conmatmall.com